Napiště mi, rád vám odpovím.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Program

Volební program ODS v Libereckém kraji pro volby 2016

Zdravotnictví – „Zdravý občan, zdravý kraj.“

 • Našim dlouhodobým projektem je vznik vzdělávacího centra v našem kraji  pro lékaře, zdravotní sestry a záchranáře,

 • v rámci rozvoje krajské nemocnice v Liberci, chceme vybudovat taková zařízení, která svými parametry budou odpovídat parametrům fakultní nemocnice,

 • vytvoříme a prosadíme koncepci fungování a rozvoje krajského zdravotnictví.

Školství a sport – „Budoucnost je v našich dětech.“

 • Stabilizujeme síť krajských středních škol a víceletých gymnázií,

 • vytvoříme podmínky pro rozšíření spolupráce škol s privátním sektorem,

 • budeme systémově podporovat sport a to především z hlediska vytváření sportovní infrastruktury, provozně budeme podporovat sportování dětí a mládeže a podpoříme pořádání sportovních akcí s nadregionálním významem.

Doprava – „Bezpečně a včas.“

 • Naší prioritou je vytvoření odpovídajícího tlaku na stát k řešení nevyhovujícího stavu silniční sítě 1. Třídy - trasa R35 Liberec – Hradec Králové, kapacitní propojení I/13 na Frýdlantsko a obchvat v České Lípě,

 • podpoříme projekty vedoucí ke zvýšení dopravní bezpečnosti,

 • budeme usilovat o dostatečnou dopravní obslužnost všech obcí Libereckého kraje.

Kultura a cestovní ruch – „Ještěd - maják cestovního ruchu.“

 • Budeme dále podporovat spolek Ještěd 73 při přípravě dokumentace pro stavební povolení generální opravy Ještědu, zajistíme maximum finančních prostředků na generální opravu Ještědu,

 • naším dlouhodobým cílem je zápis vysílače a hotelu na Ještědu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a podnikneme další kroky k jeho naplnění,

 • podpoříme rozvoj infrastruktury běžeckého lyžování a cyklistické infrastruktury jako základních kamenů rozvoje cestovního ruchu v regionu,

 • zasadíme se o nastavení systematické a koncepční podpory těch profesionálních subjektů působících v oblasti kultury, které svým významem i návštěvnickou skladbou přesahují rámec daného města,

 • budeme i nadále podporovat projekty, které budou směřovat k ochraně a obnově kulturních památek v našem kraji.

Bezpečnost – „Pocit bezpečí není jen pocit.“

 • Podpoříme zintenzivnění koordinační, technické a finanční pomoci složkám Integrovaného záchranného systému na území kraje,

 • přijmeme opatření proti nelegální migraci

 • odmítáme vznik detenčních zařízení na území kraje.

Zemědělství, venkov a životní prostředí – „Kvalita života na většině území kraje.“

 • Usilujeme o zamezení rozšíření dolu Turów v Polsku,

 • zabráníme ohrožení zásobování obyvatelstva Frýdlantska, Hrádecka a Chrastavska pitnou vodou v souvislosti s hrozbou rozšíření dolu Turów,

 • podpoříme místní a regionální zemědělskou produkci, rozvoj ekologického zemědělství a zvýšení jeho konkurenceschopnosti,

 • vytvoříme podmínky pro rozvoj venkovské turistiky, souvisejících služeb i tradiční řemeslné výroby, což se mimo jiné odrazí také na vzniku nových pracovních míst.

 • podpoříme spolkovou činnost na venkově – včelaře, myslivce, chovatele.

Sociální věci - "Podpora potřebným, prevence pro všechny."

 • Prosadíme posílení prestiže pracovníků v sociálních službách,

 • nastavíme síť sociální péče a služeb v Libereckém kraji,

 • stanovíme jasná pravidla pro dlouhodobé financování sociálních služeb,

 • výrazně zapojíme malé obce do komunitního plánování sociálních služeb v kraji,

 • snížíme administrativní zátěž poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.

Hospodaření kraje – „Šetříme, tam, kde se šetřit má!“

 • Chceme rozpočet s vyšším poměrem investic,

 • snížíme provozní výdaje minimálně o 5%, a to rušením nebo slučováním zbytečných agend,

 • budeme dbát na efektivnější využití celého rozpočtu, především v oblasti investic.